Principer för databehandling med MyLiebherr och Liebherr SmartDevice-app (informationskrav)

A. Allmänt

I. Vad regleras i denna Integritetspolicy?

Vi lägger stor vikt vid skydd och säkerhet för era personuppgifter. Därför är det viktigt för oss, att informera er om vilka personuppgifter vi använder och med vilket syfte samt vilka rättigheter ni har vad gäller era personuppgifter.

MyLiebherr-portalen

"MyLiebherr-portalen" omfattar alla era aktiviteter på MyLiebherr-webbplatsen, i synnerhet men inte uteslutande, användningen av MyLiebherr-kontot och MyLiebherr-webbshoppen samt alla andra kopplade moduler. Ytterligare information om hur MyLiebherr-portalen är berorende av MyLiebherr-kontot, finns i nedanstående punkt “MyLiebherr-konto”.

MyLiebherr-konto

”MyLiebherr-kontot” är det centrala användarkontot för Liebherr-Hausgeräte AB. Ni är tvungen att registrera er för att skapa ett MyLiebherr-konto. Ni kan registrera er på ”MyLiebherr-portalen“ (https://home.myliebherr.com). När ni registrerar er via MyLiebherr-portalen, får ni i slutet av registreringsprocessen ett e-postmeddelande med en bekräftelselänk. Ni är tvungen att klicka på länken för att slutföra registreringen. Alternativt kan ni också använda ert Google-, Facebook- eller Microsoft-konto för att registrera er och få ett MyLiebherr-konto (hädanefter kallad ”Social Inloggning”). Lägg vänligen märke till, att vi inte har något inflytande på behandlingen av dina personuppgifter hos Google, Facebook eller Microsoft. När ni har ett MyLiebherr-konto, kan ni använda Single- Sign-on-tjänsten från Liebherr-Hausgeräte GmbH (hädanefter kallad ”SSO”). SSO (Single Sign-on) gör det möjligt för er att använda alla digitala erbjudanden med begränsad åtkomst (hädanefter kallad ”moduler”) med era enhetliga inloggningsuppgifter. Med hjälp av SSO kan ni navigera mellan de olika modulerna, utan att ni behöver registrera eller logga in er separat på varje modul. SSO överför automatiskt alla era data, som är lagrade på ert MyLiebherr-konto och som är nödvändiga för att ni skall kunna använda respektive moduler, till respektive modulleverantör för största möjliga bekvämlighet. Modulerna drivs antingen av Liebherr-Hausgeräte GmbH eller av ett av dess dotterbolag.

Liebherr SmartDevice-applikation

Med hjälp av Liebherr SmartDevice-appen kan ni visualisera och konfiguera olika data på din Liebherr frys- eller kylskåp. För att kunna använda Liebherr SmartDevice-appen krävs det en WLAN-kapabel modul (hädanefter kallad ”SmartDeviceBox”), ett MyLiebherr-konto samt en Internetförbindelse. SmartDeviceBoxen förbinder er Liebherr frys eller kylskåp till Internet via en WLAN-kapabel router. SmartDeviceBoxen kan eftermonteras på alla SmartDevice-kompatibla apparater. SmartDeviceBoxen är redan inbyggd i vissa Liebherr frysar och kylskåps-enheter. I kombination med SmartDeviceBoxen ger Liebherr SmartDevice-appen er möjlighet att styra olika funktioner på enheten, t.ex. temperaturen, när ni inte är hemma. Med Liebherr SmartDevice-appen får ni omedelbart en överblick av alla viktiga larmmeddelanden – t.ex. en dörr, som av misstag inte är stängd. Liebherr SmartDevice-appen har en funktion, som till exempel ger er en påminnelse, när det är dags att byta luftfiltret eller om ventilationsgallret måste rengöras.

II. Vad är personuppgifter och vad betyder bearbetning?

1. ”Personuppgifter” (hädanefter även kallad ”data”) är all information som säger något om en fysisk person. Personuppgifterna är därvid inte bara uppgifter, som gör det möjligt att dra en direkt slutsats om en viss person (som t.ex. personens namn eller e-post-adress), utan även information med vars hjälp och extra kännedom till en bestämt person, man kan använda för att skapa referensdata om personen.

2. ”Bearbetning” innebär alla handlingar, som genomförs med era personuppgifter (som t.ex. insamlande, registrering, organisering, sortering, lagring, användande eller radering av data).

B. Vem är ansvarlig för behandlingen av mina personuppgifter?

Ansvarigt organ för bearbetning av era data är Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, DE-88416 Ochsenhausen, Telefon: +4973529280; Fax +497352928408; E-post: info.hau@liebherr.com.

C. Databehandling när det gäller MyLiebherr-konto och MyLiebherr portal

I. Vilka data samlar vi in och till vilket syfte?

När du öppnar MyLiebherr-portalen bearbetar vår webbserver särskilt följande data, som sparas i s.k. Loggfiler:

1. Datum för besöket på MyLiebherr-portalen

2. Tidspunkt för besöket på MyLiebherr-portalen

3. URL (Internetadressen på den webbplats, där ni befann er, när ni öppnade MyLiebherr-portalen)

4. Filerna som du öppnade via MyLiebherr-portalen

5. Mängden av data, som har överförts till er

6. Webbläsartyp och version, som ni använder

7. av er använt operativsystem

8. Domännamnet på er internetleverantör (till exempel Telekom, Vodafone m.m.)

9. Er (externa) IP-adress

När du registrerar och använder ett MyLiebherr-konto via MyLiebherr-portalen utan att använda Social-Inlogging, bearbetar vi, förutom de personuppgifter som nämns under punkterna 1-9, följande data:

10. Inloggningsdatum

11. Er entydiga användaridentifiering (UPN)

12. Datum och tidpunkt för den senaste framgångsrika inloggningen.

13. Din e-postadress

När du registrerar och använder ett MyLiebherr-konto via Social Inloggning, bearbetar vi, utöver ovan omnämnda data under punkterna 1-13, följande data:

14. Social Inloggnings-kännetecken (s.k. Identifierare)

Exempel: Om du loggar in eller verifierar dig själv med Social Inloggning via Facebook, skickar Facebook förutom personuppgifterna, som anges i punkterna 13 och 14, oss även ert efternamn, förnamn och er profilbild. Vi behandlar inte dessa data för något syfte.

Exempel: Om du loggar in eller autentiserar dig själv med Social Inloggning via Google, skickar Google förutom de data som anges i punkterna 13 och 14, oss även ert efternamn, förnamn och en länk till er Google Plus-profil. Vi behandlar inte dessa data för något syfte.

Exempel: Om du loggar in eller autentiserar dig själv med Social Inloggning via Apple, skickar Apple förutom de data som anges i punkterna 13 och 14, oss ert efternamn och förnamn. Vi behandlar inte dessa data för något syfte..

För att optimalt kunna utnyttja de moduler, som är kopplade till MyLiebherr-portalen, samlar vi in följande data från er på frivillig grund förutom de data som anges under punkterna 1-14:

15. Ditt föredragna språk

16. Ert tilltal

17. Er adress

18. Ert telefonnummer

19. Serienummer på din Liebherr frys eller kylskåp

20. Enhetstypen på er Liebherr frys eller kylskåp

21. Serienumret på er SmartDeviceBox

Alla data, som nämns under punkterna 1-21, behandlar vi för följande ändamål:

1. För att skydda vårt webberbjudande (använda datakategorierna 1-9)

2. För att registrera ett MyLiebherr-konto via MyLiebherr-portalen (under användning av datakategorierna 10-13)

3. För att registrera ett MyLiebherr-konto via Social Inloggning ( 10-14)

4. För central administration av användar- och profildata för SSO (under användning av kategorierna 10-21)

5. Vid användning av SSO (använd kategori 11)

6. Vid överföring av vald modul till respektive leverantör (använda datakategorier 13 samt 15-21)

7. För support till ert MyLiebherr-konto (använda datakategorier 1-21)

Exempel: Observera att dina personuppgifter kan överföras till länder utanför EU / ESS, om leverantören av en av dina moduler är baserad i ett sådant land. Vi kommer att be om ert uttryckliga samtycke, innan vi skickar era data vidare till en sådan leverantör.

Behandling av dina data för andra ändamål, kommer endast under övervägande, om alla lagstadgade krav, som krävs i detta avseende föreligger enligt artikel 6 punkt 4 i GDPR. I sådant fall kommer vi naturligtvis att uppfylla alla krav om information enligt artikel 13, punkt 3 i GDPR och artikel 14 punkt 4 i GDPR.

II. På vilken rättslig grund bearbetar vi era data?

Den rättsliga grunden för bearbetningen av era data är principiellt – såvida det inte ännu finns några specifika lagbestämmelser – artikel 6 i GDPR.

Bearbetning av era personuppgifter sker enligt följande rättsprinciper:

1. Databehandling för att kunna fullgöra avtal (Art. 6 punkt 1 lit. b) i GDPR (gäller ändamål 2-7)

2. Databehandling på grund av en avvägning av intressen (Art. 6 punkt 1 lit. f) i GDPR (gäller ändamål 1)

3. Databehandling för att kunna fullgöra en rättslig skyldighet (Art. 6 punkt 1 lit. c) i GDPR (gäller ändamål 1)

4. Samtycke (enligt Art. 6 punkt 1 lit. a) i GDPR (gäller vid en eventuell överföring av era data till länder utanför EU/ESS”) för ändamål 6)

Våra legitima intressen är följande:

Förbättring av portalens stabilitet, funktionallitet och säkerhet (gäller för ändamål 1)

När vi behandlar era data på grund av en avvägning av intressen, har ni rätt att invända mot att vi behandlar era data, med hänsyn till specifikationerna i artikel 21 i GDPR.

Vi behandlar era personuppgifter uteslutande i en omfattning, som är nödvändig för att fullgöra ovannämnda syften.

III. Till vem och i vilket syfte vidarbefordrar vi vissa kategorier av era data?

Vi överför eventuellt era data:

1. Till leverantörerna av de moduler, som ni aktivt har tagit i anspråk och eventuella övriga tjänster (enligt data-kategorierna 13, 15-21)

2. Till andra företag i Liebherr-koncernen, såvida detta är nödvändigt för att kunna initiera, genomföra eller säga upp ett avtal eller om det finns ett legitimt intresse från vår sida att vidarebefodra och ni inte har något övervägande legitimt intresse, som motsätter sig detta (se datakategorierna 13-21)

3. Till varje av er vald social inloggnings-leverantör(se data-kategori 14)

4. Till våra internetleverantörer, som vi använder för att nå ovan nämnda ändamål (datakategorierna 1-21)

5. Till domstolar, skiljedomstolar, myndigheter eller juridiska rådgivare, om detta är nödvändigt för att uppfylla gällande lag eller för att hävda, utöva eller försvara oss mot ett rättsanspråk. ( Datakategorierna 1-21)

IV. Blir mina personuppgifter bearbetade utanför EU?

Överföring av personuppgifter till organ i länder utanför Europeiska Unionen (s.k. tredjeländer), är endast tillåtet ifall (1) såvida ni har gett oss ert samtycke eller (2), om EU-kommissionen har beslutat, att det finns tillräckligt nivå på dataskyddet i tredje land (art. 45 i GDPR). Om EU-kommissionen inte har fattat ett sådant beslut, får vi endast överföra era personuppgifter till tredje man, som befinner sig i ett tredjeland, där det finns lämpliga garantier (t.ex. standardklausuler om dataskydd, som har accepterats av EU-kommissionen eller tillsynsmyndigheten i ett specifikt förfarande) och där verkställigheten av era rättigheter garanteras.

V. När raderar eller anonymiserar vi era data?

Vi behandlar era data, så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål, och såvida ni inte effektivt har motsatt er att vi behandlar era personuppgifter eller effektivt har återkallat ert samtycke.

I den mån det finns lagstadgade krav om att bevara data – t.ex. enligt handels- eller skattelagen – måste vi lagra berörda personuppgifter så länge skyldigheten att bevara gäller. Efter att kravet på bevarande har löpt ut, kontrollerar vi, om det föreligger ytterligare nödvändighet för databehandling. Om det inte längre finns något behov, raderas era data.

D. Databehandling vad gäller Liebherr SmartDevice-appen

I. Vilka data samlar vi in och till vilket syfte?

För att kunna använda Liebherr SmartDevice-appen krävs det ett MyLiebherr-konto. Förutom personuppgifterna under C.I, samlar vi särskilt in följande data från er:

1. Data om er Liebherr frys eller kylskåpsenhet (serienummer, valt namn, model och typ)

2. Sensordata från er Liebherr frys eller kylskåpsenhet (temperaturstatus, kompressorhastighet, dörröppningsstatus)

3. Data från er Liebherr SmartDevice-enhet (serienummer, modell, typ, status på Internetförbindelse)

4. Den tekniska konfigurationen på din dator (modell, tillverkare, använt operativsystem, status på Internetförbindelse)

Dessa data behandlar vi i princip endast för följande ändamål:

1. Tillhandahållande av funktionerna i Liebherr SmartDevice-appen (använda datakategorier 1-4)

2. Felanalyser och förbättringar av appen (använda datakategorier 1-4 och datakategorier under C.I. 1-9)

Behandling av era data för andra ändamål tas endast under övervägande om alla lagstadgade krav i detta avseende föreligger enligt Artikel 6 punkt 4 i GDPR. I sådant fall kommer vi naturligtvis att uppfylla alla krav om information enligt artikel 13, punkt 3 i GDPR och artikel 14 punkt 4 i GDPR.

II. På vilket juridisk grundlag samlar vi in Dina data?

Den rättsliga grunden för bearbetningen av era data är principiellt – såvida det inte ännu finns några specifika lagbestämmelser – artikel 6 i GDPR.

Databehandlingen av era personuppgifter sker på följande rättslig(a) grund(er):

1. Samtycke (Art. 6 punkt 1 lit. a) i GDPR (gäller för ändamål 2)

2. Databehandling för fullgörande av avtal (Art. 6 punkt 1 lit. b) i GDPR

(gäller ändamål 1)

Om vi behandlar era data baserat på ett samtycke från er, har ni rätt att återkalla ert samtycke till oss när som helst och med framtida effekt.

Vi behandlar era personuppgifter uteslutande i en omfattning, som är nödvändig för att fullgöra ovannämnda syften.

III. Till vem och i vilket syfte vidarbefordrar vi vissa kategorier av era data?

Vi överför eventuellt era data till:

1. Andra företag i Liebherr-koncernen, om detta är nödvändigt för att kunna initiera, genomföra eller säga upp ett avtal, eller om det finns ett legitimt intresse från vår sida att vidarebefordra data och ni inte har något övervägande legitimt intresse, som motsätter sig detta (datakategorier 1-4)

2. De internetleverantörer, som vi använder för att uppnå ovan nämnda ändamål (datakategorierna 1-4)

3. Domstolar, skiljedomar, myndigheter eller juridiska rådgivare, om detta är nödvändigt för att iaktta en tillämplig lag eller för att hävda, utöva eller försvara oss mot ett rättsanspråk. (datakategorier 1-4)

IV. Blir mina personuppgifter bearbetade utanför EU?

Överföring av personuppgifter till organ i länder utanför Europeiska Unionen (s.k. tredjeländer), är endast tillåtet ifall (1) såvida ni har gett oss ert samtycke eller (2), om EU-kommissionen har beslutat, att det finns tillräcklig nivå på dataskyddet i tredje land (art. 45 i GDPR). Om EU-kommissionen inte har fattat ett sådant beslut, får vi endast överföra era personuppgifter till tredje man, som befinner sig i ett tredjeland, där det finns lämpliga garantier (t.ex. standardklausuler om dataskydd, som har accepterats av EU-kommissionen eller tillsynsmyndigheten i ett specifikt förfarande) och där verkställigheten av era rättigheter garanteras.

V. När raderar eller anonymiserar vi era data?

Vi bearbetar era data så länge det är nödvändigt för respektive ändamål, såvida ni inte har motsatt er behandling av era personuppgifter eller har återkallat ert samtycke.

I den mån det finns lagstadgade krav om att bevara data – t.ex. enligt bokförings- eller skattelagen – måste vi lagra berörda personuppgifter så länge skyldigheten att bevara gäller. Efter att kravet på bevarande har löpt ut, kontrollerar vi, om det föreligger ytterligare nödvändighet för databehandling. Om det inte längre finns något behov, raderas era data.

VI. Liebherr SmartDevice-appens färdighet ihop med Amazon Alexa

Amazon Echo är en hårdvara från Amazon för inmatning och uppspelning av röstkommandon. Med Amazon Echo-apparater kan röstkommandon analyseras, utvärderas och utföras av Amazon. Amazon Echo-apparater kräver endast ett Amazon-användarkonto för att kunna användas och kan utökas genom att lägga till s.k. färdigheter med ytterligare funktioner i användargränssnittet. Liebherr SmartDevice-appens färdighet gör det möjligt att röststyra vissa funktioner i Liebherr SmartDevice-appen via din Amazon Echo-enhet. För att kunna göra detta, måste ni aktivera Liebherr SmartDevice-appens färdighet i ert Amazon-konto och länka ert MyLiebherr-konto till denna färdighet. Genom denna länk kan röstkommandon, som ni har avgett, utvärderas och skickas via en anonymiserad digital signatur skicka till Liebherr SmartDevice-appen för verkställande. Förutom det faktum, att du har ett Amazon-konto och ett MyLiebherr-konto, överförs det inga personuppgifter från oss och till Amazon eller vice versa.

VII. Liebherr SmartDevice-appfunktioner för Conrad Connect

Conrad Connect är en tjänst från Conrad Connect GmbH, som låter dig koppla funktionerna i Liebherr SmartDevice-appen med olika smarta enheter och appar, som stöds av Conrad Connect. På så sätt kan en händelse (t.ex. tidslarm) utlösa en funktion (t.ex. funktionen SuperCool). Det krävs ett Conrad Connect-konto för att kunna använda Conrad Connect och genom att lägga till tillverkare eller varumärke kan gränssnittet utökas med flera funktioner. Denna länk gör det möjligt att styra vissa funktioner i Liebherr SmartDevice-appen via Conrad Connect. För att kunna göra detta, måste du aktivera Liebherr SmartDevice-appen under ditt Conrad Connect-konto och koppla det till ditt MyLiebherr-konto. Förutom det faktum, att du har ett Conrad Connect-konto och ditt MyLiebherr-konto, överförs det inga personuppgifter från oss och till Conrad Connect eller vice versa.

VIII. Liebherr SmartDevice-triggerapp för IFTTT

IFTTT är en tjänst från IFTTT-koncernen, som låter dig koppla funktionerna i Liebherr SmartDevice-appen med olika appar, som stöds av IFTTT. På så sätt kan en bestämd händelse (t.ex. att någon kommer hem till lägenheten) aktivera en funktion (t.ex. funktionen SuperCool). För att kunna använda IFTTT, måste ni aktivera Liebherr SmartDevice-appens trigger (utlösare) under ditt IFTTT-konto och där koppla ert MyLiebherr-konto till Liebherr SmartDevice-triggerappen. Förutom det faktum, att du har ett IFTTT-konto och ett MyLiebherr-konto, överförs därvid inga personuppgifter från oss och till IFTTT-koncernen eller vice versa.

IX. Funktioner i Liebherr SmartDevice-appen för HomeConnect Plus

HomeConnect Plus är en app som gör det möjligt att koppla ihop funktionerna i Liebherr SmartDevice-appen med olika smarta enheter som stöds av HomeConnect Plus. På så sätt kan en specifik händelse (t.ex. inträde i hemmet) utlösa en åtgärd (t.ex. aktivera SuperCool-funktionen). Användning av HomeConnect Plus kräver ett HomeConnect Plus-användarkonto och kan utökas med gränssnitt för ytterligare funktioner genom att lägga till tillverkaren eller varumärket. Med den här länken kan du styra vissa funktioner i Liebherr SmartDevice-appen via HomeConnect Plus. Detta kräver att du aktiverar Liebherr SmartDevice-appen i ditt HomeConnect Plus-användarkonto och kopplar ditt MyLiebherr-konto. Med undantag för det datum då du har ett HomeConnect Plus-användarkonto och ett MyLiebherr-konto kommer inga personuppgifter att överföras från oss till HomeConnect Plus eller från HomeConnect Plus till oss.

X. Liebherr SmartDevice-appfunktioner för Google Home

Google Home Smart-speaker är en hårdvara från Google för inmatning och uppspelning av röstkommandon. Med Google Home Smart speaker kan röstkommandon analyseras, utvärderas och utföras genom Google. Google Home Smart-speaker kräver endast att ni har ett Google-användarkonto och kan utökas genom att lägga till s.k. ”actions” med gränssnitt för ytterligare funktioner. Tack vare Liebherr SmartDevice-appens funktioner, är det möjligt att röststyra vissa funktioner i Liebherr SmartDevice-appen via din Google Home Smart-speaker. För att kunna göra detta, måste ni aktivera Liebherr SmartDevice-appens åtgärder i ert Google-konto och koppla ditt MyLiebherr-konto till dessa åtgärder. Genom att koppla dessa åtgärder kan röstkommandon, som ni har avgett, utvärderas av Google och skickas till Liebherr SmartDevice-appen för utförande med hjälp av en anonymiserad, digital signatur. Förutom det faktum, att du har ett Google-konto och ett MyLiebherr-konto, överförs det inga personuppgifter från oss och till Google eller vice versa.

E. Hur säkras mina personuppgifter mot obehörig åtkomst och förlust?

Vi använder oss av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att garantera, att era data skyddas mot förlust, felaktiga ändringar eller obehörig åtkomst från tredje man. i varje fall har från vår sida endast behöriga personer tillgång till era uppgifter, och endast i en utsträckning, som är nödvändigt inom ramarna för ovan nämnda syften. All dataöverföring är krypterad.

F. Cookies och andra tekniker

I samband med att vi tillhandahåller vår webbplats använder vi oss av cookies och andra tekniker. I vår Information om cookies kan du läsa mer om detta.

G. Den drabbades rättigheter och besvärsrätt

Ni har rätt att inom den utsträckning som föreskrivs i lag få

1. Information om personuppgifter

2. Rättelse av felaktiga uppgifter och komplettering av ofullständiga data.

3. Rätt att radera era personuppgifter, särskilt om (1) de inte längre är nödvändiga för det ändamål som anges i denna integritetspolicy, (2) om ni drar tillbaka ert samtycke och det inte finns någon annan juridisk grund för databehandlingen, (3) om era personuppgifter har behandlats olagligt eller (4), om ni har invändningar mot behandlingen och det inte finns några prioriterade, berättigade skäl för databehandlingen.

4. En begränsning av behandlingen av era personuppgifter, särskilt om uppgifternas noggrannhet ifrågasätts av er eller om behandlingen av era data är olagliga eller om ni kräver, att användningen skall begränsas i stället för att raderas.

5. Rätt att erhålla era data i ett strukturerat, normalt och maskinläsbart format samt att få era data överförda från oss och direkt till en annan ansvarig person.

Lägg vänligen märke till att lagligheten av bearbetningen, som grundar sig på ditt samtycke och den databehandling som äger rum till dess att återkallelse skett, inte beror på din återkallelese.

Vid hävdande av ovannämnda rättigheter, som inte har skett skriftligen, ber vi om förståelse för, att vi i förekommande fall måste kräva bevis på, att ni är den person, som ni utger er för att vara. Därutöver har ni rätt till överklagande hos den ansvariga tillsynsmyndigheten.

H. Hur får jag tag i ombudet för dataskydd?

Om ni har några frågor om integritetspolicyn, kontakta vänligen:

Integritetspolicy

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

DE-88457 Oberopfingen

E: datenschutz@liebherr.com

Utgåva: Mars 2021