Andmetöötluse põhimõtted MyLiebherris ja Liebherr SmartDevice'i rakenduses (teavituskohustused)

A. Üldist

I Mida reguleerib see andmekaitsedeklaratsioon?

Paneme teie isikuandmete kaitsele ja turvalisusele väga suurt rõhku. Seetõttu on meile oluline teavitada teid sellest, milliseid teid puudutavaid isikuandmeid ja milleks me töötleme ning millised on teie õigused seoses oma isikuandmetega.

MyLiebherri portaal

MyLiebherri portaal hõlmab teie tegevust MyLiebherri veebisaidil, eelkõige MyLiebherri kontol ja MyLiebherri veebipoes ning kõigis muudes veebisaidiga seotud moodulites. Lisateavet MyLiebherri portaali ja MyLiebherri konto vaheliste seoste kohta leiate allpool olevast jaotisest „MyLiebherri konto“.

MyLiebherri konto

MyLiebherri konto on teie keskne kasutajakonto ettevõttes Liebherr-Hausgeräte GmbH. MyLiebherri konto loomiseks tuleb registreeruda. Registreeruda saab MyLiebherri portaalis (https://home.myliebherr.com). MyLiebherri portaalis registreerumisel saadetakse teile registreerumise lõpus kinnituslingiga e-kiri. Registreerumise lõpetamiseks peate sellel lingil klõpsama. Alternatiivina võite registreerida MyLiebherri konto ka Google'i, Facebooki või Microsofti konto kaudu (edaspidi: sisselogimine sotsiaalmeediakonto kaudu). Palume arvestada sellega, et meil puudub kontroll selle üle, kuidas töödeldakse teie isikuandmeid Google'is, Facebookis ja Microsoftis. Oma MyLiebherri kontoga saate kasutada ettevõtte Liebherr-Hausgeräte GmbH ainulogimise teenust (edaspidi: ainulogimine). Ainulogimine võimaldab kasutada ainulogimissüsteemiga ühendatud juurdepääsupiiranguga digiressursse (edaspidi: moodulid) samade sisselogimisandmetega. Ainulogimisega saate liikuda moodulite vahel, ilma et peaksite tegema läbi eraldi registreerumise ja sisselogimise. Ainulogimise käigus edastatakse teie MyLiebherri kontole salvestatud andmed, mis on vajalikud mooduli kasutamiseks, automaatselt mooduli pakkujale, mistõttu on kasutamine teie jaoks mugav. Moodulite käitaja on kas ettevõte Liebherr-Hausgeräte GmbH või selle tütarettevõtted.

Liebherr SmartDevice'i rakendus

Liebherr SmartDevice'i rakendus võimaldab visualiseerida ja konfigureerida Liebherri jahutus- ja külmutusseadme andmeid. Liebherr SmartDevice'i rakenduse kasutamiseks on vajalik wifi-ühendusega moodul (edaspidi: SmartDeviceBox), MyLiebherri konto ja internetiühendus. SmartDeviceBoxi abil ühendatakse teie Liebherri jahutus- ja külmutusseade wifi-ühendusega ruuteri kaudu internetiga. SmartDeviceBoxi saab SmartDevice'iga ühilduvatele Liebherri jahutus- ja külmutusseadmetele paigaldada ka hiljem. Mõnel Liebherri jahutus- ja külmutusseadmel on SmartDeviceBox juba sisse ehitatud. Koos SmartDeviceBoxiga võimaldab Liebherr SmartDevice'i rakendus juhtida Liebherri jahutus- ja külmutusseadme eri funktsioone, näiteks jahutustemperatuuri ka eemal viibimise ajal. Liebherr SmartDevice'i rakendus võimaldab saada ülevaate kõigist olulistest alarmidest, näiteks kogemata lahti jäänud uks. Liebherr SmartDevice'i rakendusel on teavitusfunktsioon, mis tuletab teile meelde näiteks järgmise õhufiltrivahetuse või õhutusvõre puhastamise aega.

II Mis on isikuandmed ja mida tähendab töötlemine?

1. Isikuandmed (edaspidi ka: andmed) on igasugune füüsilist isikut puudutav teave. Isikuandmed pole mitte üksnes andmed, mis võimaldavad tuvastada kindla isiku (nt inimese nimi või e-posti aadress), vaid ka andmed, mis võimaldavad koos lisateadmistega seostada need kindla isikuga.

2. Töötlemine tähendab abinõusid, mida teie isikuandmete puhul rakendatakse (nt andmete kogumine, koostamine, korraldamine, korrastamine, salvestamine, kasutamine ja kustutamine).

B. Kes vastutab minu isikuandmete töötlemise eest?

Teie andmete töötlemise eest vastutab ettevõte Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, telefon +49 7352 9280, faks +49 735 292 8408, e-post info.hau@liebherr.com.

C. MyLiebherri konto ja MyLiebherri portaaliga seotud andmete töötlemine

I Milliseid andmeid ja milleks kogutakse?

MyLiebherri portaali avamisel töödeldakse meie veebiserveris eelkõige järgmisi andmeid, mis salvestatakse niinimetatud logifailidesse.

1. MyLiebherri portaali logimise kuupäev

2. MyLiebherri portaali logimise kellaaeg

3. Selle veebisaidi aadress, kus te viibisite MyLiebherri portaali avamisel (URL)

4. MyLiebherri portaalis avatud failid

5. Teile edastatud andmehulk

6. Teie kasutatav veebilehitseja tüüp ja versioon

7. Teie operatsioonisüsteem

8. Teie internetipakkuja domeeninimi (nt Telekom, Vodafone jne)

9. Teie (väline) IP-aadress

MyLiebherri konto registreerimisel ja kasutamisel MyLiebherri portaali kaudu, mitte sotsiaalmeediakonto kaudu sisselogimise teel, töötleme eespool punktide 1–9 all nimetatud andmetele lisaks järgmisi andmeid.

10. Registreerumiskuupäev

11. Teie kordumatu kasutajatunnus (UPN)

12. Teie viimase sisselogimise kuupäev ja kellaaeg

13. Teie e-posti aadress

MyLiebherri konto registreerimisel ja kasutamisel sotsiaalmeediakonto kaudu töötleme eespool punktide 1–13 all nimetatud andmetele lisaks järgmisi andmeid.

14. Sotsiaalmeediakonto kaudu sisselogimise tunnus (nn identifikaator).

Märkus. Kui registreerute või autendite ennast Facebooki sotsiaalmeediakonto kaudu, edastab Facebook meile punktide 13 ja 14 all nimetatud andmetele lisaks ka teie ees- ja perekonnanime ning profiilipildi. Me ei töötle neid andmeid ühelgi eesmärgil.

Märkus. Kui registreerute või autendite ennast Google'i sotsiaalmeediakonto kaudu, edastab Google meile punktide 13 ja 14 all nimetatud andmetele lisaks ka teie ees- ja perekonnanime ning lingi teie Google Plusi profiili juurde. Me ei töötle neid andmeid ühelgi eesmärgil.

Märkus. Kui registreerute või autendite ennast Apple sotsiaalmeediakonto kaudu, edastab Apple meile punktide 13 ja 14 all nimetatud andmetele lisaks ka teie ees- ja perekonnanime. Me ei töötle neid andmeid ühelgi eesmärgil..

MyLiebherri portaaliga seotud moodulite optimaalseks kasutamiseks kogume teilt vabatahtlikkuse alusel punktides 1–14 nimetatud andmetele lisaks järgmisi andmeid.

15. Teie eelistatud keel

16. Teie pöördumisvorm

17. Teie aadress

18. Teie telefoninumber

19. Teie Liebherri jahutus- ja külmutusseadme seerianumber

20. Teie Liebherri jahutus- ja külmutusseadme tüüp

21. Teie SmartDeviceBoxi seerianumber

Punktides 1–21 nimetatud andmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel.

1. Meie veebipakkumise kaitsmiseks (kasutatavad andmekategooriad 1–9)

2. MyLiebherri konto registreerimiseks MyLiebherri portaali kaudu (kasutatavad andmekategooriad 10–13)

3. MyLiebherri konto registreerimiseks sotsiaalmeediakonto kaudu (10–14)

4. Kasutaja- ja profiiliandmete keskseks haldamiseks sotsiaalmeediakonto kaudu sisselogimise jaoks (kasutatavad andmekategooriad 10–21)

5. Sotsiaalmeediakonto kaudu sisselogimise kasutamiseks (kasutatav andmekategooria 11)

6. Teie valitud mooduli pakkujale edastamiseks (kasutatavad andmekategooriad 13, 15–21)

7. Teie MyLiebherri kontole klienditoe pakkumiseks (kasutatavad andmekategooriad 1–21)

Märkus. Arvestage sellega, et teie isikuandmeid võidakse edastada riikidesse, mis asuvad väljaspool EL-i/EMP-d, juhul kui mõne teie mooduli pakkuja asukoht on sellises riigis. Enne andmete edastamist sellisele pakkujale küsime teilt sõnaselge nõusoleku.

Muul eesmärgil töötlemine tuleb kõne alla ainult juhul, kui see on kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 6 lõike 4 nõuetega. Loomulikult järgime alati GDPR-i artikli 13 lõike 3 ja artikli 14 lõike 4 kohast teavituskohustust.

II Millisel õiguslikul alusel teie andmeid töödeldakse?

Täpsemate õiguseeskirjade puudumisel on teie andmete töötlemise üldine õiguslik alus GDPR-i artikkel 6.

Teie andmeid töödeldakse järgmistel õiguslikel alustel.

1. Andmete töötlemine lepingu täitmise eesmärgil (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt b) (kehtib eesmärkide 2–7 kohta).

2. Andmete töötlemine õigustatud huvi alusel (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f) (kehtib eesmärgi 1 kohta).

3. Andmete töötlemine õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmiseks (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt c) (kehtib eesmärgi 1 kohta).

4. Nõusolek (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a) (kehtib andmete võimalikul edastamisel väljapoole EL-i/EMP-d eesmärgi 6 puhul).

Meie õigustatud huvid on järgmised.

Portaali stabiilsuse, toimivuse ja turvalisuse parandamine (kehtib eesmärgi 1 kohta).

Juhul kui töötleme teie andmeid õigustatud huvi alusel, on teil õigus oma andmete töötlemine kooskõlas GDPR-i artikliga 21 vaidlustada.

Töötleme teie andmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik eespool nimetatud eesmärkide täitmiseks.

III Kellele ja mis eesmärgil ning milliseid isikuandmete kategooriaid edastatakse?

Edastame teie andmeid järgmiselt.

1. Teie poolt aktiivselt kasutatavate moodulite ja võimalike muude teenuste osutajatele (andmekategooriad 13, 15–21)

2. Teistele Liebherri kontserni ettevõtetele, kui see on vajalik lepingu ettevalmistamiseks, täitmiseks ja lõpetamiseks või kui meil on õigustatud huvi andmete edastamiseks, mida ei kaalu üles teie õigustatud huvi (andmekategooriad 13–21)

3. Teie valitud sotsiaalmeediakonto kaudu sisselogimist võimaldavale pakkujale (andmekategooria 14)

4. Meie teenuseosutajatele, keda kasutame eespool nimetatud eesmärkidel (andmekategooriad 1–21)

5. Kohtutele, vahekohtutele, ametiasutustele ja õigusnõustajatele, kui see on vajalik kehtiva õiguse järgimiseks või õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks (andmekategooriad 1–21)

IV Kas minu andmeid töödeldakse väljaspool Euroopa Liitu?

Andmete edastamine väljaspool Euroopa Liitu asuvatesse riikidesse (nn kolmandad riigid) on lubatud vaid juhul, kui (1) olete meile selleks nõusoleku andnud või (2) Euroopa Komisjon on otsustanud, et kolmandas riigis on olemas piisav kaitsetase (GDPR-i artikkel 45). Kui komisjon ei ole sellist otsust teinud, tohime edastada teie andmeid sellistes kolmandates riikides asuvatele kolmandatele isikutele vaid juhul, kui on olemas piisavad garantiid (nt andmekaitse tüüptingimused, mille komisjon või järelevalveasutus on kindla menetluse käigus heaks kiitnud) ning on tagatud teie kui andmesubjekti õiguste kaitse.

V Millal teie andmed kustutatakse või anonüümitakse?

Töötleme teie andmeid vaid seni, kuni see on konkreetse eesmärgi jaoks vajalik, välja arvatud juhul, kui olete andmetöötluse vaidlustanud või oma nõusoleku tagasi võtnud.

Hoidmiskohustuse olemasolu korral, näiteks äri- või maksuõiguse kohaselt, tuleb asjaomaseid andmeid hoida hoidmiskohustuse kehtivuse ajal. Pärast hoidmiskohustuse lõppemist kontrollime, kas andmete töötlemiseks on muid vajadusi. Kui muid vajadusi pole, kustutatakse teie andmed.

D. Andmete töötlemine seoses Liebherr SmartDevice'i rakendusega

I Milliseid andmeid ja milleks kogutakse?

Liebherr SmartDevice'i rakenduse kasutamiseks on vajalik MyLiebherri konto. Peale jaotises C.I kirjeldatud andmete kogume teie kohta eelkõige järgmisi andmeid.

1. Teie Liebherri jahutus- ja külmutusseadme andmed (seerianumber, valitud nimetus, mudel ja tüüp)

2. Teie Liebherri jahutus- ja külmutusseadme andurite andmed (temperatuuriolek, kompressori pöörlemiskiirus, ukse avamisolek)

3. Teie Liebherr SmartDeviceBoxi seadmeandmed (seerianumber, mudel, tüüp, ühenduse olek)

4. Teie lõppseadme tehniline konfiguratsioon (mudel, tootja, kasutatav operatsioonisüsteem, ühenduse olek)

Neid andmeid töödeldakse üksnes järgmistel eesmärkidel.

1. Liebherr SmartDevice'i rakenduse funktsioonide võimaldamine (kasutatavad andmekategooriad 1–4)

2. Rakenduse veaanalüüs ja parandamine (kasutatavad andmekategooriad 1–4 ja jaotises C. I 1–9 toodud andmekategooriad)

Andmete muul eesmärgil töötlemine tuleb kõne alla ainult juhul, kui see on kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 6 lõike 4 nõuetega. Loomulikult järgime alati GDPR-i artikli 13 lõike 3 ja artikli 14 lõike 4 kohast teavituskohustust.

II Millisel õiguslikul alusel teie andmeid kogutakse?

Täpsemate õiguseeskirjade puudumisel on teie andmete töötlemise üldine õiguslik alus GDPR-i artikkel 6.

Teie andmeid töödeldakse järgmistel õiguslikel alustel.

1. Nõusolek (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a) (kehtib eesmärgi 2 kohta)

2. Andmete töötlemine lepingu täitmise eesmärgil (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt b)

(kehtib eesmärgi 1 kohta)

Juhul kui töötleme teie andmeid teie nõusoleku alusel, on teil õigus nõusolek igal ajal edasiulatuva jõuga tagasi võtta.

Töötleme teie andmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik eespool nimetatud eesmärkide täitmiseks.

III Kellele ja mis eesmärgil ning milliseid isikuandmete kategooriaid edastatakse?

Edastame teie andmeid järgmiselt.

1. Teistele Liebherri kontserni ettevõtetele, kui see on vajalik lepingu ettevalmistamiseks, täitmiseks ja lõpetamiseks või kui meil on õigustatud huvi andmete edastamiseks, mida ei kaalu üles teie õigustatud huvi (andmekategooriad 1–4)

2. Meie teenuseosutajatele, keda kasutame eespool nimetatud eesmärkidel (andmekategooriad 1–4)

3. Kohtutele, vahekohtutele, ametiasutustele ja õigusnõustajatele, kui see on vajalik kehtiva õiguse järgimiseks või õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks (andmekategooriad 1–4)

IV Kas minu andmeid töödeldakse väljaspool Euroopa Liitu?

Andmete edastamine väljaspool Euroopa Liitu asuvatesse riikidesse (nn kolmandad riigid) on lubatud vaid juhul, kui (1) olete meile selleks nõusoleku andnud või (2) Euroopa Komisjon on otsustanud, et kolmandas riigis on olemas piisav kaitsetase (GDPR-i artikkel 45). Kui komisjon ei ole sellist otsust teinud, tohime edastada teie andmeid sellistes kolmandates riikides asuvatele kolmandatele isikutele vaid juhul, kui on olemas piisavad garantiid (nt andmekaitse tüüptingimused, mille komisjon või järelevalveasutus on kindla menetluse käigus heaks kiitnud) ning on tagatud teie kui andmesubjekti õiguste kaitse.

V Millal teie andmed kustutatakse või anonüümitakse?

Töötleme teie andmeid vaid seni, kuni see on konkreetse eesmärgi jaoks vajalik, välja arvatud juhul, kui olete andmetöötluse vaidlustanud või oma nõusoleku tagasi võtnud.

Hoidmiskohustuse olemasolu korral, näiteks äri- või maksuõiguse kohaselt, tuleb asjaomaseid andmeid hoida hoidmiskohustuse kehtivuse ajal. Pärast hoidmiskohustuse lõppemist kontrollime, kas andmete töötlemiseks on muid vajadusi. Kui muid vajadusi pole, kustutatakse teie andmed.

VI Liebherr SmartDevice'i rakenduse skill Amazon Alexa jaoks

Amazon Echo on Amazoni riistvara häälkäskluste andmiseks ja häälinfo edastamiseks. Amazon saab Amazon Echo seadmete abil häälkäsklusi analüüsida, hinnata ja täita. Amazon Echo seadmete kasutamiseks on vaja Amazoni kasutajakontot ja neid saab nn skill'ide lisamisega laiendada lisafunktsioonidega. Liebherr SmartDevice'i rakenduse skill võimaldab juhtida mõnda Liebherr SmartDevice'i rakenduse funktsiooni Amazon Echo seadme abil häälkäsklustega. Selleks tuleb Liebherr SmartDevice'i rakenduse skill oma Amazoni kontol aktiveerida ja seal MyLiebherri konto selle skill'iga siduda. Selle ühenduse abil saab Amazon hinnata teie häälkäsklusi ja need täitmiseks anonüümitud digiallkirja alusel Liebherr SmartDevice'i rakendusele edastada. Selle käigus ei edasta me Amazonile ega Amazon meile muid isikuandmeid peale selle, et teil on Amazoni ja MyLiebherri konto.

VII Liebherr SmartDevice'i rakenduse funktsioonid Conrad Connectile

Conrad Connect on ettevõtte Conrad Connect GmbH teenus, mis võimaldab siduda Liebherr SmartDevice'i rakenduse funktsioone mitmesuguste Conrad Connecti toetatavate nutiseadmete ja rakendustega. Nii saab kindla sündmuse (nt kellaaeg) alusel käivitada kindla toimingu (nt funktsiooni SuperCool aktiveerimine). Conrad Connecti kasutamiseks on vaja Conrad Connecti kasutajakontot ja seda saab tootja või kaubamärgi lisamisega laiendada teistele funktsioonidele. Selline sidumine võimaldab mõnda Liebherr SmartDevice'i funktsiooni Conrad Connecti kaudu juhtida. Selleks tuleb Liebherr SmartDevice'i rakendus Conrad Connecti kasutajakontol aktiveerida ja oma MyLiebherri kontoga siduda. Selle käigus ei edasta me Conrad Connectile ega Conrad Connect meile muid isikuandmeid peale selle, et teil on Conrad Connecti ja MyLiebherri konto.

VIII Liebherr SmartDevice'i rakenduse trigger IFTTT jaoks

IFTTT on ettevõtte IFTTT Inc. teenus, mis võimaldab siduda Liebherr SmartDevice'i rakenduse funktsioone mitmesuguste IFTTT toetatavate rakendustega. Nii saab kindla sündmuse (nt korterisse sisenemine) alusel käivitada kindla toimingu (nt funktsiooni SuperCool aktiveerimine). IFTTT kasutamiseks tuleb Liebherr SmartDevice'i rakenduse trigger oma IFTTT kontol aktiveerida ja seal MyLiebherri konto selle trigger'iga siduda. Selle käigus ei edasta me IFTTT Inc-ile ega IFTTT Inc. meile muid isikuandmeid peale selle, et teil on IFTTT konto ja MyLiebherri konto.

IX Liebherri SmartDevice rakenduse funktsioonid HomeConnect Plus

HomeConnect Plus on rakendus, mis võimaldab siduda Liebherri SmartDevice rakenduse funktsioone mitmesuguste HomeConnect Plusi toetatavate nutiseadmete ja rakendustega. Nii saab kindla sündmuse (nt korterisse sisenemine) alusel käivitada kindla toimingu (nt SuperCool-funktsiooni aktiveerimine). HomeConnect Plusi kasutamiseks on vaja HomeConnect Plusi kasutajakontot ja seda saab tootja või kaubamärgi lisamisega laiendada teistele funktsioonidele. Selline sidumine võimaldab mõnda Liebherri SmartDevice'i rakenduse funktsiooni HomeConnect Plusi kaudu juhtida. Selleks on vaja aktiveerida Liebherri SmartDevice rakendus oma HomeConnect Plus kasutajakontol ja siduda oma MyLiebherr-konto. Välja arvatud kuupäeval, mil teil on HomeConnect Plus'i kasutajakonto ja MyLiebherr-konto, ei edastata meilt HomeConnect Plus'ile ega HomeConnect Plus'ilt meile isikuandmeid.

X Liebherr SmartDevice'i action'id Google Home'i jaoks

Google Home Smart Speaker on Google'i riistvara häälkäskluste andmiseks ja häälteabe edastamiseks. Google Home Smart Speakeri abil saab Google häälkäsklusi analüüsida, hinnata ja täita. Google Home Smart Speakeri kasutamiseks on vaja Google'i kasutajakontot ja seda saab nn action'ite lisamisega laiendada lisafunktsioonidega. Liebherr SmartDevice'i rakenduse action'id võimaldavad juhtida mõnda Liebherr SmartDevice'i rakenduse funktsiooni Google Home Smart Speakeri kaudu häälkäsklustega. Selleks tuleb Liebherr SmartDevice'i rakenduse action'id oma Google'i kontol aktiveerida ja seal MyLiebherri konto nende action'itega siduda. Selle ühenduse abil saab Google hinnata teie häälkäsklusi ja need täitmiseks anonüümitud digiallkirja alusel Liebherr SmartDevice'i rakendusele edastada. Selle käigus ei edasta me Google'ile ega Google meile muid isikuandmeid peale selle, et teil on Google'i konto ja MyLiebherri konto.

E. Kuidas kaitstakse minu isikuandmeid volitamata isikute kätte sattumise ja kaotsimineku eest?

Kasutame tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, millega tagatakse teie andmed kaotsimineku, ebaõigete muudatuste ja volitamata juurdepääsu eest. Igal juhul pääsevad meie poolel teie andmetele ligi vaid õigustega isikud ja seda ka ulatuses, mis on vajalik eespool nimetatud eesmärkide täitmiseks. Kõik andmed edastatakse kodeeritult.

F. Küpsised ja muud tehnoloogiad

Meie veebilehe pakkumise raames kasutame küpsiseid ja muid tehnoloogiaid. Teavet selle kohta leiate meie küpsiseid käsitlevast dokumendist.

G. Andmesubjekti õigused ja kaebuste esitamise õigus

Teil on õigusaktides kehtestatud raamides järgmised õigused.

1. Saada teavet oma andmete kohta.

2. Parandada ebakorrektseid andmeid ja täiendada puudulikke andmeid.

3. Teie andmete kustutamine eelkõige juhul, kui (1) need pole enam andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatud eesmärkideks vajalik, (2) võtate oma nõusoleku tagasi ja muu õiguslik alus töötlemiseks puudub, (3) teie andmeid on töödeldud õigusvastaselt või (4) olete töötlemise vaidlustanud ning ülimuslikke õigustatud aluseid töötlemiseks pole.

4. Teie andmete töötlemise piiramine, eriti juhul, kui olete vaidlustanud oma andmete õigsuse või andmeid töödeldakse õigusvastaselt ning te soovite andmete kustutamise asemel nende kasutamist piirata.

5. Õigus saada oma andmed struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale.

Arvestage, et nõusoleku tagasivõtmine ei puuduta sellise andmetöötluse õiguspärasust, mis on toimunud teie nõusoleku alusel enne nõusoleku tagasivõtmist.

Kui te ei kasuta eespool kirjeldatud õigusi kirjalikul teel, palume mõistvat suhtumist juhuks, kui küsime teilt tõendeid, mis kinnitaksid teie isikusamasust. Peale selle on teil õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele.

H. Kuidas võtta ühendust andmekaitsevolinikuga?

Kui teil on andmekaitse kohta küsimusi, pöörduge meie poole järgmistel kontaktandmetel.

Datenschutz (Andmekaitse)

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Oberopfingen

datenschutz@liebherr.com

Kuupäev: Märts 2021